Organization

Councillors (as of June 2017)

President TAKAYAMA, Hiroshi
Vice-President IKEGAMI, Syun’ichi
Secretary-general AOTANI, Hideki
Vice-Secretary-general KATO, Makoto
Vice-Secretary-general SUZUKI, Michiya

TOKUHASHI, Yo (Journal)
KANAZAWA, Momoe (Annual Meeting)
ZUSHI, Nobutada(workshop and supporter)
AKAE, Yu’ichi (International relation)

AOTANI, Hideki
ABE, Yoshihiko
ARIMITSU, Hideyuki
IKEGAMI, Syun’ichi
IMAI, Sumiko
ITO, Yoshihiko
KATO, Makoto
KATO, Masue
KAWAHARA, Atsushi
KUKITA, Naoe
KUME, Junko
KUSABU, Hisatsugu
OZAWA, Minoru
SUZUKI, Michiya
TAKADA, Keiko
TAKAYAMA, Hiroshi
NARASAWA, Yumi
FUWA, Yuri
MATSUDA, Takami
MATSUNE, Shinji
MURAMATSU, Mariko
YOKOYAMA, Ayumi
YOSHIKAWA, Aya

Controller
AGARIO, Shinya
IWANAMI,Atsuko
Advisers / Honorary Advisers
HARANO, Noboru
HATTORI,Yoshihisa
INAGAKI, Ryosuke
KABAYAMA, Koichi
KANAZAWA, Masakata
KIDO, Takeshi
SATO, Sho’ichi
MINAGAWA, Tatsuo
RIESENHUBER, Klaus
TSUJI, Shigebumi

Supporting members